*Algemene voorwaarde Buddy

Buddy’s Vrijwilligers – Standaard modelcontract

De ondergetekenden,

  1. de Vrijwilliger die zich aanmeld op het Hulpkompas, in de functie van ‘Buddy’, geeft aan een vrijblijvende samenwerking aan te gaan met Stichting M-Management.
  2. De contactgegevens van de ‘buddy’ zijn na het invullen van een digitale aanmeldformulier opgenomen in een door de stichting bij te houden vrijwilligersbestand.

In dit bestand staan vermeld;
Voor- + achternaam,

volledig woon-/postadres, mailadres,

telefoonnummer,

evt. naam van organisatie en de functie daarin, een periode van beschikbaarheid,

datum van aanmelden,

wachtwoord,(deze wordt aangeleverd door de stichting)

hoe en waar de ‘buddy’ bereid is te helpen.

Deze gegevens vormen de overeenkomst van wat, waar en hoe de buddy wil helpen. De stichting waarborgt op haar beurt dat deze gegevens geheim blijven en dat de ‘buddy’ uitsluitend en alleen door de stichting benaderd wordt en zelf het contact creëert met wie er hulp verzocht heeft, zodat deze correct benaderd wordt. Het wachtwoord dient er voor dat de verzoeker kan controleren dat de buddy is wie hij/zij beweerd te zijn en dat de buddy kan na gaan of de persoon en verzoek wel bekent is bij de stichting. Dit om misverstanden te voorkomen.

een buddy kan en mag er ook voor voor een meer herkenbare opzet kiezen.
u ontvangt dan van ons een sticker (a €1,- per stuk) die u bijvoorbeeld op uw voordeur kunt plakken om te laten zien dat iemand met een defensie achtergrond of relatie er van bij u terecht kan voor een praatje,advies of hulp.
geef dit dan bij uw aanmelding aan en maak per gewenste sticker €1,- over.
de opbrengst van de sticker zijn om de onkosten te dekken.

  1. De werkzaamheden

1.1   De ‘buddy’ zal ten behoeve van de organisatie met ingang van aanmeld datum de door hem/haar opgegeven werkzaamheden verrichten.

1.2   De partijen kunnen de werkzaamheden in onderling overleg wijzigen.

1.3   De ‘buddy’ is ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor de verrichte zaken.
en kan op elk gewenst moment van deze verantwoordelijkheid af, door deze per mail op te zeggen ( geef hierin wel duidelijk uw persoonsgegevens aan zodat we daar geen misverstand in kunnen krijgen) u ontvang dan van ons een bevestiging.

1.4   De werkzaamheden vinden plaats op eigen aangeven in aanmelding
en op verzoek en in overleg.

  1. Onkostenvergoeding

2.1   De ‘buddy’ ontvangt geen beloning of vergoeding voor de door hem/haar verrichte werkzaamheden of diensten. u verleent een vriendendienst en daarom
mag u zelf bepalen hoe en wanneer u wel of niet iets doet.

2.2   De ‘buddy’ ontvangt geen vergoeding voor werkelijk gemaakte kosten.
zie toelichting van 2.1. mocht u toch een bepaalde kosten terug willen zien.
dient u dit vooraf in overleg aan te geven. zodat er geen misverstanden of verrassingen zijn.

  1. Verzekering tegen aansprakelijkheid en ongevallen

3.1   De stichting heeft ten behoeve van de ‘buddy’ geen ongevallenverzekering afgesloten. Dus iedereen is ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor zijn/haar gezondheid en materiaal.

De ‘buddy’ is in het geheel zelf verantwoordelijk voor de mogelijkheid om hulp te verlenen aan een derde, en dient zelf in te schatten of het acceptabel is de hulp te bieden die gevraagd wordt. De stichting heeft ten behoeve van de ‘buddy’ geen aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Hiervoor geldt dezelfde eigen verantwoordelijkheid als bij 3.1.

  1. Verhindering

4.1   In geval van verhindering wegens ziekte, vakantie of anderszins, zal de ‘buddy’ de organisatie hiervan tijdig op de hoogte stellen.

  1. Aard van de overeenkomst

5.1   Deze overeenkomst is geen arbeidsovereenkomst in de zin van het Burgerlijk Wetboek.

5.2   Deze overeenkomst is geen dienstbetrekking in de zin van de Ziektewet. De ‘buddy’ is bekend met het feit dat hij/zij op basis van deze overeenkomst niet verzekerd is voor de gevolgen van ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid.

5.3   De relatie tussen de stichting en de ‘buddy’ is geen arbeidsverhouding in de zin van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen.

  1. Duur en einde van de overeenkomst

6.1   De overeenkomst is voor onbepaalde tijd aangegaan.

6.2   De partijen kunnen de overeenkomst in onderling overleg op elk gewenst moment beëindigen.

6.3   Zowel de ‘buddy’ als de stichting kunnen de overeenkomst door schriftelijke opzegging beëindigen, zonder opzegtermijn. dit kan en mag, ook per mail.

6.4   Op verzoek van de ‘buddy’ zal de stichting bij het einde van de overeenkomst Mits er voldoende inzagen is in de prestaties een getuigschrift opstellen.

  1.    Conflicten

7.1  In geval van klachten of conflicten die niet in intern overleg tussen ‘buddy’ en stichting kunnen worden opgelost, volgt een ontbinding van de samenwerking.

7.2  In geval van strafbare feiten of de aannemelijke verdenking daarvan, ten aanzien van de stichting of haar partners, doelgroep of organisatie, zal zonder pardon gemeld worden bij de autoriteiten.

7.3  In geval van 7.1 en 7.2 zal de ‘buddy’ uit alle systemen worden verwijderd en indien nodig ook uit de socialmedia van de stichting worden geweerd.

  1. Onze normen en waarde

8.1  Vertrouwen en respect vormen een groot goed en de rode draad in ons beleid en omgang. Daarom ook deze opzet van overeenkomst.
Openheid en eerlijkheid zijn hier norm.

8.2  Iedere ‘buddy’ heeft op een persoonlijk vlak empathie voor militairen en of het gezin, ongeacht of deze de veteranenstatus heeft of niet.

8.3  De hulp van een ‘buddy’ is uitsluitend van praktische aard. Dat neemt niet weg dat deze te maken kan krijgen met indrukken en of persoonlijke verhalen.
Dit moet gezien worden als een blijk van vertrouwen en de ‘buddy’
heeft dan ook, tot de persoon in kwestie anders aangeef, een zwijgplicht.

8.4  De hulp is in alle gevallen dienst uit “kameraadschap” en heeft op geen enkele manier een verdien model. Het is dan ook NIET toegestaan GELDEN of GOEDEREN aan te nemen.
tenzij dit in alle redelijkheid vooraf is overeen gekomen.

Het zorgkompas voor Oriëntatie & Informatie.

Op het zorgkompas staat informatie te lezen over onderstaande onderwerpen:
Deze site is eveneens voorzien van minder urgente zaken zoals verenigingen of stichtingen die er te vinden zijn voor veteranen en/of militairen.
Laagdrempelige inloophuizen of veteranencafe’s voor bijvoorbeeld een praatje onder het genot van een kopje koffie.
Stap voor stap proberen we deze info ook in te richten op een precieze deel van de doelgroep. Maar daar werken we nog aan.
Heeft u aanvullingen tips of andere inbreng? dan zien wij die graag.

© MManagement 2008