alg. voorwaarde Buddy’s


Algemene voorwaarden buddy

Buddy vrijwilligers – standaard modelcontract

De ondergetekende,

De vrijwilliger die zich aanmeldt op het hulpkompas in de functie van ‘buddy’ geeft aan een vrijblijvende samenwerking aan te gaan met M-Management.
De contactgegevens van de ‘buddy’ zijn na het invullen in het digitale aanmeldformulier opgenomen in een door M-Management bij te houden vrijwilligersbestand.

In dit bestand staat vermeld;

voor-  achternaam,
volledig woon- postadres, e-mailadres,
telefoonnummer,
evt. naam van uw organisatie en functie

de periode van beschikbaarheid,
datum van aanmelden, 
hoe en waar de buddy bereid is te helpen.

wachtwoord (mocht dit nodig blijken
dan wordt deze  aangeleverd door M-Management)

Deze gegevens vormen de overeenkomst over hoe, wat en waar de buddy kan helpen.
M-Management waarborgt op haar beurt dat deze gegevens geheim blijven en dat de ‘buddy’ uitsluitend en alleen door M-Management benaderd wordt en zelf het contact creëert met wie er hulp verzocht heeft, zodat deze correct benaderd wordt.
Het wachtwoord dient ervoor dat de verzoeker kan controleren dat de buddy is wie hij/zij beweerd te zijn en dat de buddy kan nagaan of de persoon en zijn verzoek wel bekend is bij M-Management, dit om misverstanden te voorkomen.

Een buddy kan en mag ook voor een meer herkenbare opzet kiezen; u besteld dan bij ons een buddysticker  (€1,- per stuk) die u bijvoorbeeld op uw voordeur kunt plakken om te laten zien dat iemand met een defensie achtergrond of relatie bij u terecht kan voor een praatje, advies of hulp.
Geeft u dit dan a.u.b aan bij uw aanmelding en maak per gewenste sticker €1,- over.  De opbrengst van de sticker is om eventuele onkosten te dekken.

De werkzaamheden
1.1 De ‘buddy’ zal ten behoeve van de organisatie met ingang van de aangemelde datum de door hem/haar opgegeven werkzaamheden verrichten.
1.2 De partijen kunnen de werkzaamheden in onderling overleg wijzigen.
1.3 De ‘buddy’ is ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor de verrichte zaken en kan op elk gewenst moment van deze verantwoordelijkheid af door per e-mail op te zeggen. Geef hierbij  duidelijk uw persoonsgegevens aan zodat er geen misverstanden ontstaan. U ontvangt vervolgens van ons een bevestiging.
1.4 De werkzaamheden vinden plaats op eigen aangegeven wensen op het aanmeldingsformulier
en op verzoek en in overleg met uw buddy.

Onkostenvergoeding
2.1 De ‘buddy’ ontvangt geen beloning of vergoeding voor de door hem/haar verrichte werkzaamheden of diensten.  U verleent een vriendendienst en daarom kunt u zelf bepalen hoe en wanneer u wel of niet iets doet.
2.2 De ‘buddy’ ontvangt geen vergoeding voor werkelijk gemaakte kosten.
zie toelichting van 2.1. 
Mocht u toch bepaalde kosten terug willen zien, dan dient u dit vooraf te bespreken zodat er geen misverstanden of verrassingen ontstaan. Wij zijn in geen geval aansprakelijk te stellen.

Verzekering tegen aansprakelijkheid en ongevallen
3.1 M-Management heeft ten behoeve van de ‘buddy’ geen ongevallenverzekering afgesloten.
Dus iedereen is ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor zijn/haar gezondheid en materiaal.
De ‘buddy’ is in het geheel zelf verantwoordelijk voor de mogelijkheid om hulp te verlenen aan een derde, en dient zelf in te schatten of het acceptabel is de hulp te bieden die gevraagd wordt.
M-Management heeft ten behoeve van de ‘buddy’ geen aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Hiervoor geldt dezelfde eigen verantwoordelijkheid als bij 3.1.

Verhindering
4.1 In geval van verhindering wegens ziekte, vakantie of anderszins, zal de ‘buddy’ de organisatie hiervan tijdig op de hoogte stellen.

Aard van de overeenkomst
5.1 Deze overeenkomst is geen arbeidsovereenkomst in de zin van het Burgerlijk Wetboek.
5.2 Deze overeenkomst is geen dienstbetrekking in de zin van de Ziektewet. De ‘buddy’ is bekend met het feit dat hij/zij op basis van deze overeenkomst niet verzekerd is voor de gevolgen van ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid.
5.3 De relatie tussen M-Management en de ‘buddy’ is geen arbeidsverhouding in de zin van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen.

Duur en einde van de overeenkomst
6.1 De overeenkomst is voor onbepaalde tijd aangegaan.
6.2 De partijen kunnen de overeenkomst in onderling overleg op elk gewenst moment beëindigen.
6.3 Zowel de ‘buddy’ als M-Management kunnen de overeenkomst door schriftelijke opzegging beëindigen, zonder opzegtermijn. Dit kan en mag ook per e-mail.

6.4 Op verzoek van de ‘buddy’ zal de M-Management bij het einde van de overeenkomst Mits er voldoende inzagen is in de prestaties een getuigschrift opstellen.

Conflicten
7.1 In geval van klachten of conflicten die niet in intern overleg tussen ‘buddy’ en M-Management kunnen worden opgelost, volgt een ontbinding van de samenwerking.
7.2 In geval van strafbare feiten of de aannemelijke verdenking daarvan, ten aanzien van M-Management of haar partners, doelgroep of organisatie, zal zonder pardon gemeld worden bij de autoriteiten.
7.3 In geval van 7.1 en 7.2 zal de ‘buddy’ uit alle systemen worden verwijderd en indien nodig ook uit de social media van de stichting worden geweerd.

Onze normen en waarden
8.1 Vertrouwen en respect vormen een groot goed en de rode draad in ons beleid en omgang.
Daarom ook deze opzet in deze overeenkomst.
Openheid en eerlijkheid zijn hier norm.
8.2 Iedere ‘buddy’ heeft op een persoonlijk vlak empathie voor militairen en of het gezin, ongeacht of deze de veteranenstatus heeft of niet.
8.3 De hulp van een ‘buddy’ is uitsluitend van praktische aard. Dat neemt niet weg dat deze te maken kan krijgen met indrukken en of persoonlijke verhalen.
Dit moet gezien worden als een blijk van vertrouwen en de ‘buddy’ heeft dan ook, tot de persoon in kwestie anders aangeeft, een zwijgplicht.
8.4 De hulp is in alle gevallen dienst uit “kameraadschap” en heeft op geen enkele manier een verdien model.
Het is dan ook NIET toegestaan GELDEN of GOEDEREN aan te nemen, tenzij dit in alle redelijkheid vooraf is overeengekomen.

Het zorgkompas voor Oriëntatie & Informatie.

In het zorgkompas kunt u informatie lezen over laagdrempelige inloophuizen en veteranen-cafés voor bijvoorbeeld een praatje onder het genot van een kopje koffie. Stap voor stap proberen we deze info ook in te richten op een precieze deel van de doelgroep.
Maar daar werken we nog aan. Heeft u aanvullingen,  tips of andere inbreng? dan zien wij die graag. Deze site is eveneens voorzien van minder urgente zaken zoals verenigingen of stichtingen die er te vinden zijn voor veteranen en/of militairen.

wilt u in dit verband met ons samenwerken?
meld u zich dan via
de gele knop

Let op dat u de juiste formulier in vult op basis van uw interesse.

onze ondersteunende projecten

onze
projecten
buddy
kompas
promotie
store
© sinds 2008