De Doelstelling


Doelstelling (1):

Het belangrijkste is de erkenning en de herkenning van de (gewonde) militair, zoals de veteraan en niet te vergeten het gezin eromheen, zonder enig aanzien des persoons.

Er wordt onvoldoende (onderlinge) aansluiting gevonden bij de verschillende hulp gevende instanties, waardoor er te lang een hulpvraag open blijft staan en er te lang op de juiste hulp wordt gewacht. Onze vereniging vind dit onacceptabel en wil daarom deze zaken meer en beter onder de aandacht brengen. Onze vereniging is van mening dat de oplossingen wel degelijk bestaan maar simpelweg onvoldoende gevonden worden.

Dit heeft twee oorzaken:
1) organisaties hebben zichzelf op een voetstuk geplaatst zodat men onvoldoende open staat voor aanvullingen en verbeteringen;
2) organisaties hebben een commercieel belang en staan daarom onwelwillend tegenover concullega ‘s m.b.t. doorverwijzing of samenwerking.
Daarom streeft MManagement ernaar ALLE instanties en organisaties in kaart te brengen
zonder daarbij een waardeoordeel te vellen over het functioneren van deze organisaties

Doelstelling (2):
MManagement wil een einde maken aan het verzanden in een eilandjescultuur.
informatie over Wet- en regelgeving van de Overheid.
Volgens de Overheid is er maar één soort veteraan en die is omschreven in de Veteranenwet. (aangenomen in 2012)
In onze ogen bestaat er maar één soort veteraan en die hebben allemaal hun persoonlijke trots en rugzak.
MManagement, wil dan ook al deze mannen en vrouwen die met elkaar verbinden tot één familie met de slogan “Vele Missies één Veteraan“.
MManagement gaat hierbij niet zelf op een “zorgstoel” zitten,  maar zorgen er alleen voor dat deze eilandjes meer en beter herkenbaar en bereikbaar worden voor u.
MManagement willen hiermee bereiken dat men niet steeds vast loopt in bureaucratische doolhoven. Noodzaak en behoefte moeten efficiënter worden herkent, erkend en vooral wordt ondervangen.
Omdat je hiermee niet alleen leed beperkt maar ook erger voorkomt en dus zowel de zorgverlener als de zorgbehoevende tijd en geld bespaart,  zien wij dit als een zeer welkom voor u en alle betrokkenen.

Doelstelling (3):

MManagement wil een onpartijdig platform zijn voor iedereen die een ander kan en wil helpen.
Hiertoe heeft de vereniging op het zorgkompas ook een hulpkompas geïnstalleerd.
Hierop kunnen mensen die op een praktische manier een helpende hand willen bieden zich aanmelden als buddy.
Deze buddy’s staan bij MManagement in een afgeschermd bestand en brengt hulpbehoevende en hulp biedende bij elkaar.
Op deze manier wil de vereniging laten zien dat je door samenwerking eenvoudig en efficiënt problemen kunt oplossen door elkaar simpelweg te ondersteunen in het bieden, geven of ontvangen van zorg.

Doelstelling (4):
Er is een grote groep (oud)-militairen die wel degelijk een bijdrage hebben geleverd aan onze vrede en veiligheid, maar die geen veteranen status hebben.
Deze groep wil MManagement ook ondersteunen, maar erkent en benadrukt hierin wel dat dit aparte verschillende doelgroepen zijn.
MManagement wil ook deze doelgroepen trots en erkenning geven voor hun bijdragen aan vrede en veiligheid.
Daarom willen wij voor iedereen die ook voor defensie heeft gewerkt, maar niet binnen de Veteranenwet valt ook een eigen herkenbaarheid creëren.

Doelstelling (5):
De veteranenwereld nationaal met internationaal verbinden

In de loop der tijd zijn er vele Nederlanders om persoonlijke redenen geëmigreerd naar het buitenland.
In deze categorie zitten ook mensen die deel uit maken van onze doelgroep.
Daarnaast kan het zijn dat de problemen en uitdagingen in andere landen vaak erg op elkaar lijken.
In sommige landen kan kennis en ervaring aanwezig zijn en daar willen wij ook graag gebruik van maken.
Dit is de reden dat de vereniging naast een landelijke ook een internationale rol wil gaan spelen. Wij zullen in de loop van de tijd onze diensten en producten ook over de grens gaan aanbieden aan organisaties die aansluiten op onze doelgroep en doelstelling. Op deze manier willen wij elkaar versterken en op zowel nationaal als internationaal niveau van elkaar leren.

onze ondersteunende projecten

onze
projecten
buddy
kompas
promotie
store
© sinds 2008