Raad van Toezicht

vereniging Stichting

aanverwante projecten van de RvT

toezicht op
beheer
bestuur &
beleid
crisisteam

Wij zijn M-Management,
Een jonge Stichting met vereniging dat zich inzet voor betere zorg en begeleiding van Militairen en Veteranen in Nederland.
Na een lange voorbereiding zijn wij dan eindelijk zover om serieus te groeien.
Hiervoor hebben wij een voorzitter nodig voor de Raad van Toezicht.

De Voorzitter:

De voorzitter moet met de raad van toezicht een professioneel toezichtkader bieden voor M-Management.
De voorzitter onderhoudt contact met het dagelijks bestuur (Db) en houdt de Raad van Toezicht (RvT) van deze contacten op de hoogte;

• De voorzitter treedt – voor zover nodig – op als woordvoerder namens de Raad van Toezicht;

• De voorzitter ziet toe op het adequaat functioneren van de Raad van Toezicht.

Hij/zij streeft naar optimale participatie van de overige leden van de Raad van Toezicht bij de werkzaamheden
van de Raad van Toezicht en regelt de coördinatie van alle activiteiten van de Raad van Toezicht;

• De voorzitter is primair verantwoordelijk voor het functioneren van de Raad van Toezicht zoals het – samen met het Db en bestuurssecretaris van ons Db – voorbereiden en bepalen van de agenda voor vergaderingen van de Raad van Toezicht;

• De voorzitter draagt zorg voor een ordelijk en efficiënt verloop van de vergaderingen van de Raad van Toezicht en zorgt dat voldoende tijd beschikbaar is voor het inwinnen van advies, beraadslaging en besluitvorming;

• Het er op toezien dat een tijdige en adequate informatievoorziening aan de Raad van Toezicht plaatsvindt;

• De voorzitter draagt zorg voor het introductie- en opleiding- of trainingsprogramma voor de leden van de Raad van Toezicht;

• De voorzitter initieert de jaarlijkse evaluatie van het functioneren van de Raad van Toezicht en van het Db en Ab, inclusief de werkgeversfunctie;

Aanvullende competenties van de voorzitter Raad van Toezicht.
De voorzitter van de Raad van Toezicht van M-Management beschikt over de volgende aanvullende competenties:

• Dient met autoriteit en een natuurlijk gezag de functie te vervullen, zodat van de voorzitter een samenbindende kracht, en indien nodig, ook een corrigerende werking uitgaat;

• Beschikt over meer dan gemiddeld tijd om te investeren in deze rol;

• Treedt in de vergaderingen besluitvaardigheid bevorderend op, door zelf helder en richtinggevend de meningsvorming te leiden, met een goed oog en gevoel voor de input en standpunten van anderen, zodat er steeds een veilige omgeving van besluitvorming blijft, zonder dat het beraad langer duurt dan wenselijk is;

• Heeft een goede antenne voor wat in- en extern speelt en relevant is vanuit het toezichthoudende gezichtspunt en ziet kans om tot een goed evenwicht te komen van inlevende betrokkenheid en sturende afstandelijkheid;

• Kan het proces van beoordeling en toetsing van het functioneren van de Raad van Toezicht aansturen;

• Kan een relatie van vertrouwen en onderling respect met de bestuurder aangaan en de balans en eenheid tussen het Db en de RvT faciliteren;

• Beschikt over integrerende en communicatieve vaardigheden, zodat optimale omgang met de bestuurder, alsmede het extern representeren van M-Management, ook goed mogelijk is, terwijl het verantwoorden en het transparant functioneren niet belemmerd zullen worden;

Specifiek competentieprofiel voor de voorzitter Raad van Toezicht.
Voor het profiel van de nieuwe voorzitter zijn drie kernelementen van belang:

1. Breed generalistisch, bestuurlijk profiel met bij voorkeur ervaring in en/of met de militaire zorgvoorziening, ruime ervaring als toezichthouder en van onbesproken gedrag;

2. Hij/zij heeft leiding gegeven aan een grotere organisatie en draagt het publiek maatschappelijke domein een warm hart toe;

3. Hij/zij is een goede gespreks- en sparringpartner voor het Dagelijks Bestuur.

Aandachtsgebied voor alle leden De Raad van Toezicht als geheel moet beschikken over:

• Voldoende affiniteit met de militaire gezondheidszorg in het algemeen en de doelstelling van de Stichting in het bijzonder;

• Een brede maatschappelijke binding en functioneel netwerk;

• Diversiteit in deskundigheid en achtergronden van allerlei aard, zoals financieel economisch, dienstverlening/hospitality/service, marketing/ondernemerschap, ICT technologie, HR/sociaal beleid, juridisch, zorginhoudelijk, bedrijfskundig, maatschappij/politiek etc.

• De Raad van Toezicht moet onafhankelijk zijn;

• Adequaat voorzien in de advies- en klankbord functie ten behoeve van de Raad van Bestuur;

• Van de afzonderlijke leden van de Raad van Toezicht wordt verwacht, dat zij maatschappelijk actief zijn en zich blijven ontwikkelen en verdiepen op het gebied van de maatschappelijke doelstelling en de zorg doorverwijzing functie van de Stichting.

De leden van de Raad van Toezicht moeten beschikken over:

• Een academisch werk- en denkniveau;

• Bestuurlijke en/of toezichthoudende kwaliteiten en ervaring ook in maatschappelijke organisaties;

• Affiniteit met de maatschappelijke doelstelling en de zorg doorverwijzing functie van de Stichting;

• Inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als Savant Zorg stellen;

• Voldoende inzicht met betrekking tot taken en rollen tussen Raad van Toezicht en Dagelijks Bestuur, ofwel bekend zijn met de onderwerpen van corporate governance;

• De capaciteit en de mentaliteit om het Dagelijks Bestuur met raad en als klankbord terzijde te staan;

• Een kritisch analytisch oordeelsvermogen om het beleid van de Stichting en het functioneren van de Raad van Bestuur te beoordelen;

• Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;

• Het vermogen in teamverband te functioneren;

• Voldoende integriteit, toewijding, normbesef en beschikbaarheid voor inzet en commitment;

• De vaardigheid te kunnen reflecteren op eigen rol, positie, invloed en gedrag;

• Maatschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel;

• Een proactieve opstelling: informatie zoeken, doorvragen, netwerken;

• Inzicht in het veld van belanghebbenden (maatschappij/politiek).

Aan al onze leden van zowel de RvT en Dagelijks Bestuur vragen
een VOG te overhandigen.

we nog op zoek naar vrijwilligers
die voor en namens ons oog, oor en stem te willen zijn op dit medium.
is dit iets voor u?

onze ondersteunende projecten

onze
projecten
buddy
kompas
promotie
store
© sinds 2008