onze functies


overzicht van mogelijke samenwerkingen.

M-Management is onafhankelijk organisatie en heeft een veel brede ambities dan we tot nu toe kunnen laten zien.
om daarin te kunnen groeien zijn we altijd op zoek naar personen en partijen om hier aan bouwen.
dus schroom niet om ons te benaderen.

de ondersteunende functies

Financiële zaken:
ondersteunings-team-Financiën
Dit team ondersteunt de stichting met het bijhouden, verwerken, werven en alle andere financiële zaken.
Wij zijn op zoek naar mensen die oprecht en eerlijk met ons mee willen doen zonder daarbij eigen belangen na te streven.
Wij zijn een stichting zonder winstbejag. Wij zoeken mensen en organisaties die echt met ons mee willen doen.
Met de verkregen middelen willen wij projecten mogelijk maken die de doelgroep kunnen helpen.
M-Management is afhankelijk van giften, donaties, subsidies etc. maar zet die 1op1 weer in om meer te kunnen doen.

Media & Archief:
ondersteuning-team-Documentatie
Wij streven ernaar om zaken goed op orde hebben en houden. Wij moeten ervoor zorgen dat alle zaken die de stichting, de doelgroep en onze doelstelling betreffen goed wordt bijgehouden en opgeslagen.
Op de wijze zijn deze toegankelijk om te worden ingezien, aangepast c.q. hergebruikt.
Het archief omvat zowel digitale bestanden als hard copy bestanden. Dit wordt gedaan om praktische redenen mede ook om juridische motieven.
Het is van belang en dus belangrijk dat dit zorgvuldig wordt bijgehouden en gearchiveerd. De teamleider zal i.s.m. de notulist de bestuurlijke verslaglegging doen. Binnen dit team worden ook de volgende zaken bijgehouden: sociale media, website, mail etc.
Wij zijn op zoek naar mensen en of organisaties die ons hierbij kunnen helpen.

Administratie zaken:
Alles op gebied van beeld- en tekstverwerking, en het verzamelen ervan valt onder dit team.
Wij zijn op zoek naar mensen en organisaties die hierin een rol kunnen en willen spelen.
Naast alle bestuurlijke en ledenadministratie kan in deze afdeling ook het vergaren van info worden gedaan.
Wij zoeken mensen en organisaties die ons willen helpen met het opzetten hiervan.
Dit geschiedt in samenwerking met het bestuur.

Promotie & Marketing:
Het Team P&M; is als het ware onze afdeling verkoop.
Van de teamleider verwachten wij het volgende:
Hij draagt de visie van M-Management uit naar (potentiële) doelgroepen, sponsoren en andere belanghebbenden,
hij probeert deze te betrekken bij Stichting M-Management,
Hij stelt zelfstandig doelen op en probeert met de juiste combinatie van middelen deze doelen te halen.
Hij rapporteert de voortgang en maakt voorstellen aan het bestuur,
Hij zorgt i.s.m. met het bestuur, voor het realiseren van de middelen die nodig zijn voor het behalen van de doelen,
Hij beheert de huisstijl van Stichting M-Management en legt tevens contacten met vergelijkbare verenigen om kennisuitwisseling te doen.

Bestuur & Beleid:
ondersteunings-team-Organisatie
alles en iedereen die op enige wijzen met praktische hulp helpt zaken te organiseren. zoals bijv.
mee op events en helpen opbouwen of middels promotie materiaal onze doelgroep benaderen of wat dan ook.
hiervoor zijn we dus op zoek die ons willen en kunnen helpen met dit team op te stellen en samen met het bestuur deze willen managen.

belangrijke voorwaarde voor al deze verenigingszaken is dat u hiervoor daadwerkelijk lid van ons moet worden/zijn en dat alle leden inspraak hebben in de besluitvorming.


hoewel we een bestuur hebben we ook nog goede bestuursleden nodig, die met de zelfde betrokkenheid
en toewijding zich willen inzetten voor onze doelgroep en doelstelling zoals;


de bestuursfuncties

De Voorzitter:
Is als het ware vanuit rechtswege de baas van M-Management.
Aan hem wordt verantwoording afgelegd, worden belangrijke beslissingen voorgelegd en hij zal naar buiten treden als eindverantwoordelijke en bevoegd zijn tot het aangaan van relaties met derden zoals de bank, sponsoren en leveranciers(altijd met een willekeurig tweede bestuurslid).
Anders om kan hij ook aangesproken worden op deze verantwoordelijkheden en andere zaken zoals het functioneren van het bestuur algemeen en bestuursleden individueel.

Een aantal kerntaken;

– Leid de DB-vergadering: tijdens de vergadering zorgt de voorzitter dat de vergadering ordelijk verloopt.
– leidt het formeren van de Raad van Advies(RvA)

– schuift aan bij RvA: Op die momenten wordt de voorzitter op de hoogte gesteld over de bevindingen/beslissingen van het RvA en schuift alleen op uitnodiging aan of als de voorzitter zich zelf heeft aangekondigd.

– leidt het formeren van de Raad van Toezicht(RvT)
– Schuift aan bij RvT: Op die momenten wordt de voorzitter op de hoogte gesteld over de bevindingen/beslissingen van het RvT en schuift alleen op uitnodiging aan of als de voorzitter zich zelf heeft aangekondigd.

– leidt het formeren van de Leden Raad(LR)
– Schuift aan bij LR: Op die momenten wordt de voorzitter op de hoogte gesteld over de bevindingen/beslissingen van het LR en schuift alleen op uitnodiging aan of als de voorzitter zich zelf heeft aangekondigd.

– Is het zakelijke gezicht van M-Management: dat betekend dat de voorzitter bij alle zakelijke bijeenkomsten aanwezig is. Ook als het gaat om contact met de dochter-afdeling(en) van de stichting.
-Eindverantwoordelijk functioneren Stichting M-Management.
-Handel bekwaam namens Stichting M-Management t.o.v. Derden. M.u.v. verenigingsrekening
(reserve na akkoord penningmeester).
– is op de hoogte zijn van alle kernzaken aangaande Stichting M-Management.
– Het (bege)leiden van het bestuur en haar leden met het uitvoeren van haar gezamenlijke en individuele taken.
– Het op de hoogte zijn en blijven van de rechten en plichten welke van toepassing zijn voor het algemeen en bestuurlijk functioneren van M-Management.
 

Functie-eisen:

– Je bent enthousiast om je vrijwillig in te zetten voor het werk van M-Management.
– Je beschikt over voldoende kennis van in ieder geval op management/leidinggevend gebied.
– Je hebt een dienstbare instelling, deelt graag kennis, bent secuur en representatief. J
– je bent actief en betrokken.
– Je kunt hoofd- en bijzaken goed van elkaar scheiden.
– Je kan goed stukken opstellen en je bent ordelijk in de werkzaamheden.
– Je hebt goede contactuele vaardigheden.
– Je hebt enige leidinggevende capaciteiten.
– je heb een Z.A.C.V.-mentaliteit

De penningmeester:

Deze functie omvat de financiële planning (bijvoorbeeld het maken van een begroting),
administratie en verantwoording.

Hij zorgt ervoor dat de controle, zoals bijv. kascommissie, door derden wordt uitgevoerd.

Functie-eisen:

– Je bent enthousiast om je vrijwillig in te zetten voor het werk van M-Management.
– Je beschikt over voldoende kennis van in ieder geval Word, Excel en e-mail.
– Je hebt een dienstbare instelling, deelt graag kennis, bent secuur en representatief.
– Je bent actief en betrokken en hebt ervaring met boekhouding.
– Je hebt leidinggevende capaciteiten. Je hebt kennis en ervaring in het voeren van de boekhouding
– Je hebt een Z.A.C.V.-mentaliteit.

enkele kerntaken;

– controle op alle financiële stromingen.
– Medebestuursleden voorzien van financiële overzichten.
– Leveren van jaarstukken voor de algemene ledenvergadering.
– Opstellen van de begroting (indien nodig).
– Verantwoording afleggen aan bestuursleden.
– Present zijn bij evenementen (indien nodig).
– Aanwezig zijn bij de bestuursvergaderingen en controle commissies.
– Kas commissie betrekken bij en laten controleren van de jaarstukken.

De Secretaris:

Deze functie bestaat uit meerdere onderdelen.
Hij is het geheugen van de vereniging, zowel op de korte als de lange termijn.
Concreet betekent dit notuleren, actielijsten maken, administreren (ledenadministratie) en archiveren.

Ten tweede vormt hij het geweten van de organisatie. Hierbij vraagt hij zich continu af of de plannen wel in lijn zijn met de uitgangspunten van de vereniging
Hij bewaakt de de interne procedures.

Functie-eisen:

– Je bent enthousiast om je vrijwillig in te zetten voor het werk van de vereniging M-Management.
– Je beschikt over voldoende kennis van in ieder geval Word, Excel en e-mail.
– Je hebt een dienstbare instelling, deelt graag kennis, bent secuur en representatief. J
– je bent actief en betrokken.
– Je kunt hoofd- en bijzaken goed van elkaar scheiden.
– Je kan goed stukken opstellen en je bent ordelijk in de werkzaamheden.
– Je hebt goede contactuele vaardigheden.
– Je hebt enige leidinggevende capaciteiten.
– je heb een Z.A.C.V.-mentaliteit.

Enkele kerntaken:

– Het opzetten en bijhouden van het archief.
– Het bijhouden van de leden/vrijwilligersadministratie.
– Het voorbereiden van vergaderingen, in overleg met de voorzitter; de verslaglegging en beantwoording van ingekomen post en emails.
– Het bewaken van de bestuurlijke regels

De Notulist:

Deze functie bestaat in het aanvullen en versterken van de Secretaris.
Hij is het archief en vraagbaak van de vereniging, zowel op de korte als de lange termijn.
Concreet betekent niet alleen notuleren, maar ook ondersteunen bij actielijsten maken, administreren (ledenadministratie) en archiveren.
Ten tweede begeert hij ook de agenda van de organisatie. Hierbij vraagt hij zich continu af of de planning
en archief up too date en actueel zijn.

functie Eisen:

– Je bent enthousiast om je vrijwillig in te zetten voor het werk van M-Management.
– Je beschikt over voldoende kennis van in ieder geval Word, Excel en e-mail.
– Je hebt een dienstbare instelling, deelt graag kennis, bent secuur en representatief.
– Je bent actief en betrokken. Je kan goed waarnemen en notuleren en je hebt een ordelijke werkwijze.
– Je hebt goede contactuele vaardigheden. Je hebt leidinggevende capaciteiten.
– Hij draagt zorg voor de verslaglegging van vergaderingen van bestuur.
-Hij zorgt dat de notulen binnen gestelde termijn beschikbaar zijn voor de belanghebbenden en geeft hiervan een exemplaar af aan de secretaris t.b.v. het archief.
– Tussentijdse besprekingen (bijv. tussen een bestuurslid en een sponsor) worden genotuleerd.
– Een notulist wordt voor aanvang van een vergadering of bespreking aangewezen.
-Hij assisteert de Secretaris op gebied van sociale media.
– je hebt een Z.A.C.V.-mentaliteit

enkele kerntaken:

Ondersteund de administratieve teams
De notulist doet aan verslaglegging en hiermee wordt de secretaris ontlast.
De notulist ondersteunt de secretaris, deze kan zich volledig richten op administratie en archivering.
Neemt deel aan RvA
Naar behoefte worden hier notulen opgemaakt.
Neemt deel aan RvT
Naar behoefte worden hier notulen opgemaakt.
ondersteunend aan het DB
– Versturen van de uitnodigingen voor vergaderingen, agenda’s en bijlagen.
– Notuleren tijdens de vergadering en deze notulen verspreiden.
– Ondersteunen van de secretaris.

De Adviseur:

is een flexibele positie.
In beginsel is deze teamlid van de RvT de aangewezen persoon voor deze positie.

Hij deelt deze functie met de teamleider van de RvT.
In voorkomende gevallen nemen beide deel aan bestuursvergaderingen
Daarnaast kan de stichting een beroep doen voor advies aan externe partijen en partners Deze actie zal altijd lopen via de RvA en of RvT.

Functie-eisen:

– Je bent enthousiast om je vrijwillig in te zetten voor het werk van de vereniging M-Management.
– Je beschikt over gespecialiseerde ervaringsdeskundige kennis.
– Je hebt een dienstbare instelling, deelt graag kennis, bent secuur en representatief. J
– je bent actief en betrokken.
– Je kunt hoofd- en bijzaken goed van elkaar scheiden.
– Je kan goed stukken opstellen en je bent ordelijk in de werkzaamheden.
– Je hebt goede contactuele vaardigheden.
– Je hebt enige leidinggevende capaciteiten.
– je heb een Z.A.C.V.-mentaliteit.

Enkele kerntaken zijn;

– Deskundig zijn op zaken aangaande onze doelgroep en haar behoeftes of een deel er van.
– Beschikken over kennis en ervaring om objectief en oplossingsgericht te kunnen adviseren
– Empathisch en betrokken bij de behoeftes van onze
doelgroep.

De Coördinator:

is in feite regionale teamleider van alle actieve leden en individuele samenwerkingen
die gezamenlijk ons Niveau 1 vormen.

tevens is deze in omgekeerde volgorde de gene die namens Niveau 1 het bestuur op de hoogte houd.
over nieuws en weetjes aangaande de doelgroep en aanverwante zaken.
op die manier heeft het bestuur dus extra ogen, oren en stem.

dus in zekere zin is de Vertegenwoordiger een kruising tussen een manager en een plaatsvervanger.
dit maakt de functie afwisselend en uitdagend.

Om willen van de veelzijdigheid van de doelgroep en aanverwante projecten
is het van cruciaal belang.
om de communicatie tussen bestuur, vrijwilligers en doelgroep
in goede banen te leiden.
daarom hebben we iemand nodig die het bestuurslid ondersteund en hier in bijstaat
en ingeval van nodig aanvult c.q. vervangt.
dit noemen wij de Coördinator
elk bestuurslid krijgt als aanvulling op zijn/haar positie,
zowel een Coördinator als een vertegenwoordiger.
die op aangeven van het bestuurslid de werkzaamheden en de voortgang,
ondersteund en volgt.

vertegenwoordiger:

Om de coördinatie tussen het bestuur en samenwerkende partijen in goede banen te leiden hebben we iemand nodig die het bestuurslid
hier in bijstaat en ingeval van nodig aanvult c.q. vervangt dit noemen we de vertegenwoordiger
elk bestuurslid krijgt als aanvulling op zijn/haar positie zowel een Coördinator als een vertegenwoordiger.
die op aangeven van het bestuurslid de werkzaamheden en de voortgang er van volgt.

tevens is deze in omgekeerde volgorde de gene die namens Niveau 3 het bestuur op de hoogte houd.
over nieuws en weetjes aangaande de doelstelling en aanverwante zaken.
op die manier heeft het bestuur dus extra ogen, oren en stem.

dus in zekere zin is de Vertegenwoordiger een kruising tussen een Consultant en een plaatsvervanger.
dit maakt de functie afwisselend en uitdagend

 

heeft u op één of meerdere van deze punten een dienst, product of kan en wil u zelf hierin iets betekenen?
neem dan vooral contact met ons op en dan plannen we een oriënterende kennismaking.
let wel, wij zijn non-profit dus alles is op basis van sociale betrokkenheid en solidariteit.
en ieder actief lid moet ook daadwerkelijk lid worden.

onze ondersteunende projecten

onze
projecten
buddy
kompas
promotie
store
© sinds 2008